2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νοσηλευτικών Ερευνών του Ινστιτούτου Υγείας
2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νοσηλευτικών Ερευνών του Ινστιτούτου Υγείας

Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων εργασιών ΕΛΗΞΕ 
Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

 

Υποβολή Περιλήψεων Επιστημονικών Εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή του 2ου Πανελληνίου Διεπιστημονικού Συνεδρίου Νοσηλευτικών Ερευνών του Ινστιτούτου Υγείας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εργασίες για Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση.

Νέα προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων είναι η Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020.

Η κρίση των περιλήψεων των εργασιών γίνεται από την Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές, θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο είτε ως Προφορικές Ανακοινώσεις είτε ως Αναρτημένες Ανακοινώσεις (με τη μορφή e-poster). Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία των συγγραφέων αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα μετατροπής μιας Προφορικής Ανακοίνωσης σε e-poster.

 

Οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων Εργασιών

Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο έντυπο, χωρίς άλλη διόρθωση. Γι’ αυτό παρακαλούμε να τηρηθούν σωστά οι παρακάτω οδηγίες:

 • Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να είναι γραμμένες στην Ελληνική Γλώσσα.
 • Η δακτυλογράφηση της περίληψης θα πρέπει να γίνει σε γραμματοσειρά Times New Roman, 12cpi, με μαύρα γράμματα, με διάστιχο 1,5.
 • Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι γραμμένος με κεφαλαίαγράμματα, και όσο το δυνατόν πιο βραχύς.
 • Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να είναι στην ονομαστική με πεζά γράμματα, πρώτα να αναφέρεται το επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως και το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία θα πρέπει να είναι υπογραμμισμένο - π.χ. Παπαδόπουλος Νικόλαος
 • Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων, θα πρέπει να υπάρχει το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα, γραμμένο με πεζά γράμματα, καθώς και η πόλη στην οποία βρίσκεται το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα.
 • Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό-Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.
 • Στο τέλος της εργασίας θα πρέπει να αναφέρεται ο επιθυμητός τρόπος παρουσίασης (Προφορικής ή Αναρτημένης Ανακοίνωσης), το όνομα και τα στοιχεία του συγγραφέα υπεύθυνου αλληλογραφίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο κινητό ή σταθερό) στον οποίο θα σταλεί η απάντηση.
 • Εντός πέντε ημερών από την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, θα αποσταλεί επιβεβαίωση παραλαβής της περίληψης στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης, παρακαλούμ ε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συνεδρίου (Εταιρία Free Spirit, τηλ.: 210 6048260, www.free-spirit.gr ).
 • Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας, από την Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης, θα ανακοινωθεί στον συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία μέχρι τις 3 Μαρτίου 2020. Εάν δε λάβετε απάντηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία.
 • Εφόσον η εργασία σας εγκριθεί να παρουσιαστεί ως Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster), θα πρέπει να γνωρίζετε επιπλέον τα εξής:
  1. Η δόμηση του e-poster θα πρέπει να γίνει σε περιβάλλον power point, με αποθήκευση των διαφανειών ως εικόνες (maximum 3 διαφάνειες).
  2. Οι εικόνες θα είναι τύπου jpg και οριζόντιας διάταξης (landscape).
 • Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δε θα γίνονται δεκτές.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή, καταχώριση και προώθηση της εργασίας προς κρίση είναι, ένας, τουλάχιστον, εκ των συγγραφέων να έχει τακτοποιήσει οικονομικά την εγγραφή του.

 

 

Οι περιλήψεις των εργασιών θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά

μέσω της ιστοσελιδας του Συνεδρίου,

www.inepycongress2020.gr

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 19-21/03/2020

Λήξη Εγγραφών Α’ περιόδου: 15/02/2020

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Περιλήψεων: 24/02/2020

Ακολουθήστε μας

Διοργάνωση

Free Spirit - Επικοινωνία - Οργάνωση Εκδηλώσεων

210 60 48 260

Θεσσαλονίκης 12, Γέρακας 153 44

www.free-spirit.gr